Ogłoszenie na dzień 31.08.2011 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A na dzień 31.08.2011 r

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 31 sierpnia 2011 r. na godz. 12.30.

Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153 (siedziba Spółki ABS Investment S.A.).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 7. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 1.337.500,00 PLN i nie wyższej niż 1.487.500,00 PLN poprzez emisję nie mniej niż 150.000 i nie więcej niż 300.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i upoważnieniem Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz zmiany § 6 Statutu Spółki.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A i C.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
 11. Wolne wnioski i dyskusja.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8