Akcjonariat

STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Kapitał zakładowy (podstawowy) Spółki na dzień 12 kwietnia 2024 r. wynosi 1 870 892,00 zł i dzieli się na 1.870.892 równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

  • seria A – 1.000.000 akcji
  • seria B – 187.500 akcji
  • seria C – 112.842 akcji
  • seria D – 144.300 akcji
  • seria E – 120.000 akcji
  • seria F – 306.250 akcji

 

Liczba głosów z akcji: 1.870.892

 

 

Akcjonariusz

 

Liczba akcji

% akcji w kapitale zakładowym Liczba głosów z akcji % ogólnej liczby głosów
Paweł Busz 375 000 20,04% 375 000 20,04%
Sławomir Pszczoła 250 000 13,36% 250 000 13,36%
Janusz Starko 380 094 20,32% 380 094 20,32%
ABS Investment ASI S.A. 105 120 5,62% 105 120 5,62%
Paweł Miśkiewicz 116 421 6,22% 116 421 6,22%
Akcje własne Robinson Europe S.A. 118 629 6,34% 118 629 6,34%
Pozostali 525 628 28,10% 525 628 28,10%
Razem 1 870 892 100,00% 1 870 892 100,00%

Tabela 1: Struktura akcjonariuszy Emitenta na dzień 12.04.2024 r.