2023

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A.

 

 

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 kwietnia 2023 r. na godz. 10:00.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się o godz. 10:00 w Bielsku-Białej, przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja s.c., z następującym porządkiem obrad:

 

 

1.    Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4.    Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5.    Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6.    Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7.    Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2021/2022).

8.    Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2021/2022).

9.    Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2021/2022).

10.  Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

11.  Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

12.  Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

13.  Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

14.  Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15.  Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek.

16.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1) Dotychczasowa treść § 12 ust. 2. Statutu Spółki:

㤠12.

2. O liczebności Zarządu decyduje Rada Nadzorcza, która powołuje jego członków na okres wspólnej 5-letniej.”

 

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

㤠12.

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji trwający 5 lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

 

2) w § 13. Statutu Spółki po ust. 4 dodaje się jeden nowy ustęp piąty (ust. 5) w   brzmieniu:

㤠13.

5. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek zarządu prowadzący posiedzenie zarządu (Przewodniczący) i protokolant.”

3) Dotychczasowa treść § 17. Statutu Spółki:

㤠17.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia na okres wspólnej 5-letniej kadencji.”

 

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

 

㤠17.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia na okres wspólnej kadencji trwający 5 lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

 

4) Dotychczasowa treść § 18 ust. 3. Statutu Spółki:

㤠18.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W razie niemożności zwołania posiedzenia Rady przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Wiceprzewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.”

 

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

㤠18.

3. Pracami rady nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń rady nadzorczej. W razie niemożności zwołania posiedzenia Rady przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Wiceprzewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.”

 

5) Dotychczasowa treść § 19. Statutu Spółki:

 

㤠19.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w ciągu roku obrotowego.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady, zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ustępem 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”

 

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

 

㤠19.

1. Posiedzenia rady nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

2.  Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.

3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

4. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków rady nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Podjęcie uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad nie musi być zapowiadane w zaproszeniach na posiedzenie Rady Nadzorczej.

5. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, wówczas występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.”

 

6) w § 20. Statutu Spółki po ust. 7. dodaje się jeden nowy ustęp ósmy (ust. 8.) w brzmieniu:

㤠20.

8. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący Rady Nadzorczej i inny członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję protokolanta posiedzenia Rady Nadzorczej.”

 

7) Dotychczasowa treść § 21 ust. 2. Statutu Spółki:

 

㤠21.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a) wybór biegłego rewidenta;

b) ocena sprawozdań finansowych Spółki;

c) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. „b” i „c”;

e) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;

f) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonania czynności Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;

g) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;

h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.

 

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

㤠21.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a) wyrażanie zgody zgodnie z art. 3841 Kodeksu spółek handlowych, na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki;

b) wybór doradcy Rady Nadzorczej do zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, jak i do sporządzenia określonych analiz lub opinii;

c) wybór firmy audytorskiej;

d) ocena sprawozdań finansowych Spółki;

e) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;

f) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;

g) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;

h) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;

i) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;

j) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;

k) delegowanie swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;

l) ustanawianie doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej, składającego się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

 

 

PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

 

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”). Dzień Rejestracji jest jednolity dla wszystkich rodzajów akcji.

Dzień Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 27 marca 2023 r.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 143 marca 2023 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 28 marca 2023 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

 

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

1)    firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2)    liczbę akcji,

3)    odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

4)    firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,

5)    wartość nominalną akcji,

6)    imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,

7)    siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,

8)    cel wystawienia zaświadczenia,

9)    wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji

10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.

 

Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW oraz akcji lub zaświadczeń złożonych w Spółce, Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 06, 07, 11 kwietnia 2023 r., w godzinach od 8.30 do 15.00.

 

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: rn@robinson.pl, jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

·         w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;

·         w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza Zgromadzeniu;

·         w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

 

PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 22 marca 2023 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na adres e-mail: rn@robinson.pl

 

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

·         w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;

·         w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;

·         w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

 

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 25 marca 2023 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

 

 

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na adres e-mail: rn@robinson.pl

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

 

 

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA

 

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.

 

Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

 

WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

 

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e-mail: rn@robinson.pl najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia.

 

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.

Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. one do repreawnione do reprezentdo reprezentowania akcjonariusza będącego osoba prawnącznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwkopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

 

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.

 

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (http://robinsoneuropesa.pl) oraz w swojej siedzibie.

 

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym
Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ani wypowiadania się podczas Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podczas Zgromadzenia, akcjonariusze mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki  (http://robinsoneuropesa.pl). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

 

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

 

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

 

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

 

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki: http://robinsoneuropesa.pl.