Akcjonariat

Struktura akcjonariatu emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi 1.870.892,00 zł i dzieli się na 1. 870.892 równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

  • seria A – 1.000.000 akcji,
  • seria B – 187.500 akcji,
  • seria C – 112.842 akcji,
  • seria D – 144.300 akcji,
  • seria E – 120.000 akcji,
  • seria F – 306.250 akcji.

Liczba głosów z akcji: 1.870.892,00

Struktura akcjonariatu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających 5% i więcej walorów przedstawia się następująco:

Akcjonariusz Liczba akcji % posiadanych akcji ogółem w kapitale zakładowym Liczba głosów z akcji % ogólnej liczby głosów
Paweł Busz 375 000 20,04 375 000 20,04
Sławomir Pszczoła 250 000 13,36 250 000 13,36
Janusz Starko 380 094 20,32 380 094 20,32
ABS INVESTMENT S.A. 193 500 10,34 193 500 10,34
Paweł Miśkiewicz 116 421 6,22 116 421 6,22
Małgorzata Hanna Lal-Sobieska, Marek Zbigniew Sobieski, Marcin Łukasz Sobieski, Maciej Jan Sobieski 100 000 5,35 100 000 5,35
Pozostali 455 877 24,37 455 877 24,37
Razem 1 870 892 100,00 1 870 892 100,00